Актив (Asset) Базовият финансов инструмент, използван за определяне на цената на упражняване на опцията. Те обикновенно са категоризирани като акции, стоки, валутни двойки, индекси
Американски тип опция (American style option)Опция, която може да бъде упражнена по всяко време на или преди датата на изтичане на опцията
Амортизация (Depreciation)Спад в стойността на даден актив
БВП – Брутен вътрешен продукт (GDP)Общата стойност на произведените стоки и услугите в дадена страна за определен период от време
Бинарни опции (Binary Options)Опции, които позволяват на инвеститорите да спечелят предварително фиксирана сума ако правилно предскажат дали цената на даден инструмент ще бъде под или над настоящата цена в момента на закупуване на опцията в даден бъдещ момент. Ако инвеститорите неправилно прогнозират посоката, те губят своята инвестиция
Бичи пазар (Bullish Market)Термин, описващ ситуацията на пазара, при която цените на дадени интрументи или на пазара като цяло се покачват
Брокер (Broker)Може да се използва в 2 смисъла. При първият това е лице, действащо като агент за извършване на сделки с ценни книжа. А при вторият това е компания, която е посредник, свързващ клиентите с финансовите пазари
В парите (In the money)Термин, който се използва когато опцията е реализирала печалба на падежа си
Валутна двойка (Currency Pair)Две валути, използвани във Форекс пазара. Тази двойка показва сумата, с която първата валута е  изразена по отношение на втората валута. Такива двойки са EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и много други
Възвръщаемост (Payout)Реализираната печалба когато опцията изтече
Гап (Gap)Феномен на пазара, при който цената е далеч от предишната търгувана цена без да е извършена търговия. Обикновенно, но не е задължително, това се случва когато даден пазар продължи своята търговия след период на затваряне
Графики (Charts)Визуално представяне на цените на даден актив. Инвеститорите могат да ги използват за да предвиждат по-лесно бъдещи движения на цените
Дата на падеж (Expiration date)Датата, на която опцията и правото на нейното упражняване престава да съществува
Делта (Delta)Делтата измерва промяната на цената на опцията (в процентно изражение) при промяна на цената на основния актив
Депозит (Deposit)Средставата, необходими за търговия. Депозираната сума от клиента увеличава баланса по сметката му
Дигитална опция (Digital option)Друго наименование за бинарна опция
Дневна търговия (Day Trade)Позиция, която е отворена и затворена в рамките на един ден
Европейска борса (EUREX – European Exchange)Германска борса за деривати, предлагаща над 1900 инструмента
Европейска централна банка (ECB – European Central Bank)Централната банка на Европейския съюз. Тя емитира единната европейска валута – еврото, следи за нормалното функциониране на платежните системи, осъществява паричната политика в Европейския съюз, осъществява валутните операции на държавите-членки на съюза и извън него.
Европейски тип опция (European Style Option)Опция, която може да бъде упражнена само на датата на изтичане на опцията
Затваряне (Closing)Процес, при който се прекратява текуща търговия. Затваряне на позицията носи печалба или загуба.
Извън парите (Out of the money)Термин, който се използва когато опцията е реализирала загуба на падежа си
Икономически индикатор (Economic Indicator)Статистика, която показва текущия икономически растеж и стабилност или липсата на такива. Най-известни индикатори са БВП, инфлация, продажби на дребно и други
Икономически календар (Economic Calendar)График на официални данни касаещи за икономиката, аспекти на икономиката, бизнеса и други. Тези съобщения може да са направени от страна на правителството, централаната банка или публично-търгувани дружества
Инвестирана сума (Investment Amount)Това е паричната сума, използвана за закупуване на бинарна опция
Индекс (Index)Измерва динамиката на равнището на цените на ценните книжа на фондовата борса. Например, S&P 500, Dow Jones, DAX, FTSE и други
Инструмент (Instrument)Друг термин, използван за актив
Историческа волатилност (Historic Volatility)Мярка за реалните промени на цените на акциите за определен период от време
Кабел (Cable)Финансов жаргон, отнасящ се за валутната двойка GBP/USD. Наречена е така защото първоначално цените са се предавали между борсите в Лондон и Ню Йорк чрез телеграфски кабел в средата на 1800г.
Кери трейд (Carry Trade)Това е стратегия за търговия, при която инвеститорът купува валута със сравнително висок лихвен процент, като същевременно продава друга валута със сравнително нисък такъв. Така инвеститорът се възползва от разликата в лихвените равнища на двете валути и извлича печалба.
Кол опция (Call option)Това е едната от двата вида опции. Ако инвеститорът смята, че цената на базовия актив на падежа на опцията ще бъде по-висока тогава той закупува кол опция
Кредит (Credit)Парите, получени по сметка или от депозит или от сделка, което увеличава паричния баланс по сметката
Критична точка (Break Even Point(s))Нивото, при достигането на което съществуващата позиция ще бъде точно на “нулата” (няма да бъде нито печеливша, нито губеща)
Ликвидност на пазара (Market liquidity)Ликвидността на даден пазар се изразява в способността на инвеститорите да търгуват големи обеми без забавяне, така че той (пазарът) да бъде минимално повлиян. Колкото даден пазар е по-ликвиден, толкова транзакциите на участниците в него са по-бързи, по-ефективни, по-малко оскъпени и не предизвикват сътресения на пазара.
Лондонска фондова борса (LSE – London Stock Exchange)Тя е най-голямата по пазарна капитализация фондова борса в Европейския съюз.
Марджин (Margin)Минималният капитал необходим за отваряне на позиция. Всички фючърсни контракти са обезпечени със специален депозит, наречен “марджин”, средствата по който могат да се използват за покриване на евентуални загуби при фючърсната търговия. Размерът на марджина се определя от борсите, с цел да се намали кредитният риск, който би довел до неизпълнение на задълженията на страна по транзакцията
Маркет мейкър (Market maker)Борсов член, който купува и продава опции за собствена сметка и който носи отговорността за поддържане на честен и нормално функциониращ пазар
Мечи пазар (Bearish market)Термин, описващ ситуацията на пазара, при която цените на дадени интрументи или на пазара като цяло падат
На парите (At The Money)Термин, който се използва когато цената на опцията на падежа е равна на цената на упражняване
Неутрален (Neutral)Термин, описващ убеждението, че една акция или пазара като цяло няма нито да се покачва, нито да се понижава значително
Нисходящ тренд (Downtrend)Термин, използван за описване на тенденция на пазара, характеризираща се с поредица от понижаващи се цени
Нюйоркска фондова борса (NYSE – New York Stock Exchange)Най-голямата фондова борса на ценни книжа в света. Създадена е през 1792г и се намира на Уол Стрийт в Ню Йорк, САЩ
Опция върху индекс (Index Option)Опция, чийто базов актив е индекс
Осредняване надолу (Averaging Down)Стратегия, при която се закупува отново дадена опция на по-ниска цена от първоначалната с цел да се намали средната цена на опцията
Пазар на бинарни опции (Binary Options Market)Система за многостранна търговия, предоставяща възможност за търговия с бинарни опции върху различни активи
Пазарна котировка (Market quote)Публично обяване цена на даден актив
Парична политика (Monetary Policy)Политика по контролиране на количеството пари в икономиката
Период на опцията (Option Period)Най-често се свързва с животът на опцията – времето от създаването и до падежа
Пип (Pip)Най-често това е четвъртият знак след запетаята т.е. 0.0001. Обикновенно, пипа е най-малката точка, с която валутите във Форекс се движат, макар че вече се използват и 5 знака след запетаята
Платформа (Platform)Софтуерът използван от брокера за да улестни и осигури бърза и сигурна търговия с бинарни опции
Подкрепа (Support)Термин, използван в техническия анализ, описващ ценови диапазон, при който се очаква понижаването на цената на даден актив да се спре
Позиция (Position)Общият брой на отворените сделки на инвеститора
Покупка (Buy)Вие купуване когато смятате, че цената на даден актив или пазарът като цяло ще се покачва
Последен ден за търговия (Last trading day)Това е последният работен ден преди датата на изтичане на опцията, през който могат да се правят сделки по дадена опция
Продажба (Sell)Вие продавате когато смятате, че цената на даден актив или пазарът като цяло ще се понижава
Пут опция (Put option)Това е едната от двата вида опции. Ако инвеститорът смята, че цената на базовия актив на падежа на опцията ще бъде по-ниска тогава той закупува пут опция
Стока (Commodity)Основна стока използвана за търговия на борсата. Такива стоки са злато, сребро, кафе, захар и други
Суров нефт (Crude oil)Нерафинирано състояние на нефта. Суровият нефт е един от най-важните и добре търгувани стоки в света.
Съпротива (Resistance)Термин, използван в техническия анализ, описващ ценови диапазон, при който се очаква покачването на цената на даден актив да се спре
Теглене на пари (Withdraw)Термин описващ изтеглянето на пари от страна на инвеститорите от личните им сметки при брокера
Технически анализ (Technical Analysis)Един от основните видове анализ, използван за търговия. Техническият анализ е техника за прогнозиране на бъдещата посока на движение на цените чрез изследване на минали данни – обеми на търговия, технически индикатори, волатилност и други
Точка (Point)Друго наименование за пип
Трайдър (Trader)Този термин е синоним на инвеститор т.е. това е всеки играч на пазара, който извършва покупки и продажби.
Федерален резерв (FED – Federal Reserve)Централната банка на Съединените американски щати. Независим от американското правителство орган
Фиксирана доходност (Fixed Income)Когато една инвестиция получава фиксирана възвръщаемост
Фискална политика (Fiscal Policy)Мерките, предприети от държавата за регулиране и контролиране на държавния бюджет на страната
Форекс (Forex)Международният валутен пазар, на който се търгуват различни национални валути
Формулата на Блек-Шолс (Black-Scholes Formula)Първият широко използван модел за ценообразуване на опции. Тази формула може да се използва за изчисляване на теоритичната стойност на дадена опция използвайки текущи цени на акциите, очаквани дивиденти, цената на упражняване на опцията, очаквани лихвени проценти, падеж на опцията и очаквана волатилност на акцията.
Фундаментален анализ (Fundamental Analysis)Един от основните видове анализ, използван за търговия. Инвеститорите анализират компании като вземат предвид продажбите, печалбите, продукти и услуги, както и анализ на икономиката като се вземат предвид фактори като БВП, лихвени проценти, безработица.
Хеджиране (Hedge)Операция за намаляване на риска от загуба. Например, собственик на акции може да закупи пут опция за хеджиране срещу евентуален спад на цените на тези акции
Цена на затваряне (Closing Price)Цената, по която се прекратява дадена сделка
Цена на падеж (Expiry Price)Цената на актива когато изтича срокът на опцията
Цена на упражняване (Strike price)Цената, на която инвеститорът може да закупи дадена опция
Централна банка (Central Bank)Правителство или институция, която управлява паричната политика в дадена страна. Например Американската централна банка е Федералния резерв, а Германската централна банка е Бундесбанк
Чикагска борса за опции (CBOE – The Chicago Board Options Exchange)Първата борса за опции и първата американска борса, която започва да търгува със стандартизирани, листвани опции на организиран пазар през 1973г
Чикагска борса за търговия (CBOT – Chicago Board of Trade)Първата борса за търговия с фючърси. Организирана е от 82 чикагски търговци като пазар на жито с реална доставка през 1848г
Чикагска търговска борса (CME – Chicago Mercantile Exchange)Най-голямата американска борса за търговия с фючърси и опции върху фючърси.
UA-58431095-1